Salgs og leveringsbetingelser


Salgs og leveringsbetingelser


Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser
1. Gyldighet

Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra Dark Matter Norway AS og med mindre andre betingelser er skriftlig avtalt. Ved bestilling anses kjøperen ha godtatt salgsbetingelsene. Gyldig avtale foreligger ikke før Dark Matter Norway AS har bekreftet bestillingen.

2.
Tekniske opplysninger
Tekniske opplysninger angitt i brosjyrer og annet reklamemateriell, tjener bare som veiledning og må ikke oppfattes som endelig og bindende. Dersom tilsvarende opplysninger er tatt med i ordrebekreftelsen eller annet avtale dokument, anses de for å være bindende. Oppgitte tekniske data må alltid forstås med de toleranser som er vanlig kutyme i bransjen. 

3. Priser
Alle priser er oppgitt, fritt levert Dark Matter Norway AS 's lager. Dark Matter Norway AS kan endre priser ved endringer i leverandør -pris, tollsatser, avgifter og valutakurser, dette gjelder også tilbud som er gitt. Vi tar forbehold om feil i priser og spesifikasjoner. 

4. Miljøgebyr

Miljøgebyr er beregnet etter dagens satser. Skulle dette forandre seg frem til leveringsdatoen, vil prisen bli justert med differansen i gebyret.

5. Betalingsbetingelser

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Kjøpesummen forfaller til betaling i henhold til faktura. Faktura vil bli tilsendt på mail, for de som godkjennes for kreditt, Det gjelder kontant betaling for alle andre.

 

6. Leveringsbetingelser
Firma kunder: Varen leveres fritt Dark Matter Norway AS's lager når ikke annet er skriftlig avtalt. Risikoen går over på kjøper ved levering. Det oppgitte leveringstidspunkt er veiledende. Ved vesentlig endring i leveringstidspunktet skal Dark Matter Norway AS varsle kjøper. Dersom varen skal sendes kjøper skal denne angi nøyaktig hvor varen skal leveres. Levering anses skjedd ved overlevering av varen til transportør eller postverket. 

Privatkunder: 
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 7. Salgspant
Dark Matter Norway AS har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen med eventuelle renter og omkostninger er betalt. Inntil så er skjedd har ikke kjøper rett til å pantsette, selge eller på annen måte overdra varen fra den oppgitte vare adresse uten Dark Matter Norway AS's skriftlige samtykke. Kjøper forplikter seg ellers til å behandle salgspant beheftede varer med tilbørlig aktsomhet og holde disse forsikret i tilfelle tap eller skade. 

 8. Garanti
Dark Matter Norway AS garanterer varen mot fabrikasjons feil i henhold til fabrikantens garantibestemmelser. Forøvrig gjelder pkt. 

9. Reklamasjon og mangler
Kjøper plikter å inspisere varen ved mottagelsen. Åpenbare mangler må reklameres innen 8 dager fra mottagelse. Mangler som først kan oppdages etter montering og prøvekjøring, må reklameres straks de er konstatert. Retten til å gjøre mangelen gjeldende bortfaller uansett hvis ikke kjøper innen 1 år etter levering har reklamert på mangelen. Ved mangler som kan tilbakeføres til Dark Matter Norway AS og som forelå på leveringstidspunktet, vil Dark Matter Norway AS etter eget valg og for egen kostnad, rette mangelen, foreta omlevering eller gi prisavslag. Utover dette kan kjøper ikke gjøre mislighold beføyelser gjeldende.

10. Retur og angrerett
Retur av kjøpt vare kan bare finne sted med Dark Matter Norway AS 's samtykke og skjer for kjøpers regning og risiko. Varen returneres i original forpakning. Manglende forpakning eller ikke komplette varer debiteres særskilt. Alle varer påføres et returnummer som fås ved henvendelse til Dark Matter Norway AS .
Angrerett og eller retur av smitteverns produkter kan ikke benyttes om forseglingen er brutt. 

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Smittevern produkter så skal forseglingen av varen være intakt for at angreretten skal gjelde.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

11. Erstatningsansvar

Et eventuelt erstatningsansvar for Dark Matter Norway AS skal uansett begrenses til kun å omfatte direkte dokumenterte tap som skyldes uaktsomhet hos Dark Matter Norway AS . Erstatningsansvaret omfatter ikke følge tap eller indirekte tap, så som bortfall av produksjon eller omsetning, tap av fortjeneste ved videresalg eller noen annen form for konsekvens tap. Uansett, er ansvaret oppad begrenset til den leverte vares verdi. 

12. Overdragelse
Rettigheter og plikter etter denne avtale kan ikke overdras til tredjemann uten annen parts skriftlige samtykke.

13. Bestillings vare/Skaffevare/smittevern

Bestillings vare/Skaffevare kan ikke returneres og ansees som bindende ved bestillings-tidspunkt. Samme betingelser gjelder spesial konfigurert maskinvare.

14. Tillegg til eller endringer i avtalen
Tillegg til eller endringer av denne avtalen skal skje skriftlig.

15. Tvister

Tvister under denne avtale skal partene såvidt mulig søke løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene forlange saken avgjort med endelig virkning i henhold til norsk rett ved norske domstoler. Oslo Byrett vedtas som verneting. 

16. Epost med produktnyheter
Som en del av Dark Matter Norway AS sine standard betingelser vil du motta Email med produktnyheter og tilbud, dersom du ikke ønsker å motta dette kontakt Dark Matter Norway AS . Informasjon og priser gitt i forbindelse med dette ansees som konfidensiell informasjon mellom mottager og avsender.